JN HANDMADE KNIVES

 

 
 
 

 

 

 

COMMENTS  -  Ó×ÏËÉÁ - COMMENTI

These are the comments that some of JN Handmade Knives customers have sent us. Please, send us your comment, too by clicking here, we will appreciate it.

ÁõôÜ åßíáé ôá ó÷üëéá ôá ïðïßá ìáò Ý÷ïõí óôåßëåé êÜðïéïé áðü ôïõò ðåëÜôåò ôùí ×åéñïðïßçôùí Ìá÷áéñéþí JN. Óáò ðáñáêáëïýìå íá ìáò óôßëåôå êé åóåßò ôï ó÷üëéü óáò, clicking here, èá ôï åêôéìÞóïõìå ðïëý.

Questi sono I commenti che alcuni dei clienti di JN Handmade Knives ci hanno inviatti.

Per favore, inviare anche tu il suo commento clicando qui, noi lo apprezziamo.

Χρουσαλάς Παναγιώτης, Καλαμάτα, Ελλάδα: (κυνηγετικό μαχαίρι, συντήρηση σε μπαλτά, μασέτα) Ιωσήφ Καλημέρα  έλαβα τα πράγματα  και είμαι  ενθουσιασμένος  από την  δουλειά  σου . Θέλω να σε ευχαριστήσω για την όλη προσπάθεια της δημιουργίας ή οποία είμαι  σίγουρος ότι θα σου έδωσε κ'εσενα μεγάλη  χαρά. Να είσαι καλά  και να παίρνεις δύναμη και έμπνευση από το κόσμο για να δημιουργείς. Ναι αυτά δεν είναι μόνο  κάποια καλαίσθητα εργαλεία, είναι κομμάτια από εσένα που θα ζουν αιώνια και θα αλλάξουν πολλά  χέρια! Με ένα απλό  κομμάτι μέταλλο που του δίνεις  ζωή δημιουργείς εργαλεία που μπορούν να σώσουν  η να πάρουν μια ζωή. Και για το λόγο ότι αυτή η δουλειά δεν πληρώνεται, νιώθω υποχρεωμένος να σε ευχαριστήσω  και να σου δώσω έμπνευση  για καλύτερες  δημιουργίες! (Θα επανέλθω  σύντομα  με νέες  παραγγελίες)

Alessandro Mulfari, chef, Italy: (A chef roll bag) Si è arrivata ieri grazie e molto bella buona giornata.

(Yes, it arrived yesterday thank you it is very beautiful good day.)

Ivano Bernazzoli, Parma, Italy: (A san mai damasc bowie knife) Arrivato il coltello. Perfetto complimenti per il lavoro. Sono proprio contento. Grazie 1000. Alla prossima.

(The knife has arrived. Perfect, congratulations for your work. I am absolutely content. 1000 thanks. Talk soon.)

Haim Weinshtein, hunter, Rehovot, Israel: (A long camper knife) Joseph, Good evening. I gladly accepted the knife you made for me. I opened the package with great excitement and I am happy to thank you that I am satisfied with the result. Your knife is now my favorite from my little collection. Thank you very much for the quick service, I will be happy to use your skills in the future.

Klaus Haupl, rancher, Zocca, Italy: (A camper knife) Ciao Joseph, I miei amici mi fanno tanti complimenti e sono anche un po' invidiosi del tuo/mio coltello. Oltre che è bellissimo è anche un rasoio. Un coltello per tutti gli usi. Un Saluto, a presto, Klaus

(Hi Joseph, my friends praise me a lot and they are a bit jealous of your/my knife. Apart from very beautiful it is also rasor sharp. A knife for all purposes. Greetings, talk soon, Klaus)

Roberto Postal, farmer, Trento, Italy: Joseph mi ha fatto 4 collteli, - 3 camper ed un bushcraft -, uno meglio dal altro. Tutti 4 sono molto belli e nello stesso tempo durissimi e di altissima qualita'. Mille grazie Joseph, tu sei un artista.

(Joseph has made for me 4 knives, - 3 campers and one bushcraft - one better than the other. All 4 are very beautiful and at the same time very hard and ofvery high quality. Many thanks Joseph, you are an artist)

Thanos Argyropoulos, Chef, Paphos, Cyprus: (a sakimaru takohiki) ÈÝëù íá óå åõ÷áñéóôÞóù áêüìá ìéá öïñÜ ãéá ôçí ôÝëåéá äïõëåéÜ ðïõ Ýêáíåò....Äåí ðåñßìåíá ôï áðïôÝëåóìá íá Þôáí ôüóï Üøïãï...åßóáé ôïð...

(I want to thank you once more for the perfect job you did on my knife... I really didn't expect the result to be so flawless... you are the top...)

Jim Zavitsanos, deer hunter, New Jersey, USA: Today I received my camper knife... a mere beauty, very nice cutting edge, perfect line... Its sheath goes perfect together with it... Thank you very much Joseph.

Mattheos Videlis, cook, Chania Crete island, Greece: Óå åõ÷áñéóôù ößëå Joseph ãéá ôçí õðÝñï÷ç äïõëåéá ðïõ Ýêáíåò óôá ìá÷áßñéá êïõæéíáò ìïõ, åßóáé ï êáëýôåñïò !!!

(Thank you my friend for the wonderful work you have done with my chef knives, you are the best !!!)

Monica Abbiati, housewife, Torino, Italy: Mille grazie Joseph, mi hai fatto un coltello da cucina meraviglioso, lo uso ogni giorno per tagliare quasi tutto.

(A thousand thanks Joseph, you have made me a marvellous kitchen knife, I use it every day and I cut almost everything.)

Dimitris Rakas, poultry butcher, Kozani, Greece: (a poultry long cleaver) Êáôáðëçêôéêü ìá÷áßñé. ÊáëïæõãéóìÝíï êáé éäáíéêü ãéá êÜèåôï êüøéìï. Áêñéâþò áõôï ðïõ æÞôçóá.

( An amazing knife, well balanced and ideal for vertical cutting. Exactly what I asked for.)

Harri Lehtonen, amateur cook, Helsinki, Finland: Joseph has made for me a really professional japanese gyuto knife which has helped me a lot in my job. It certainly is the best handmade knife I have ever had. Kiitos Joseph.

Panayokas George, hobbyist cook, Athens, Greece: (a long american tanto kitchen knife) Ôï ìá÷áßñé ìïõ åéíáé ôÝôïéï êïìøïôå÷íçìá ðïõ, áí êáé ãíùñßæù ðïëý êáëá ôçí áîéïðéóôßá ôïõ ëüãù ôçò ðïéüôçôáò ôùí õëéêþí êáé ôçò êáôåñãáóßáò ôïõ áðï ôïí ÌÁ×ÁÉÑÏÐÏÉÏ ÉùóÞö, èá ôï êñáôÞóù ùò êïóìçìá óôçí óõëëïãç ìïõ êáé äåí èá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóù ó÷åäïí êáèüëïõ.

(My knife is such a fine piece of art that, although I know very well how trustworthy it is due to the quality of its materials and the fine work of Joseph the knife maker, I will keep it as an artifact in my collection and I will rarely use it.)

Francesco Righini, cacciatore, Firenze, Italy: (a skinner with a gut hook) Spettacolare, non posso che inchinarmi a tanta bellezza e tanta professionalita.

(Spectacular, I can only bow at such beauty and professionality).

Gerhard Baumann, hunter, Frankfurt, Germany: I ordered a hunting knife from JN Handmade Knives and I delivered the PERFECT hunting knife. Thank you Joseph, I will need your talented skills soon again.

Spyropoulos Kyriakos, hunter, Kozani Macedonia, Greece: Ï Joseph ìïõ å÷åé öôéáîåé äõï õðåñï÷á ìá÷áéñéá, ôï åíá êõíçãåôéêï äáìáóêçíï êáé ôï áëëï ôáêôéêáë áðï áôóáëé Elmax. Åéíáé ôá êáëõôåñá ìá÷áéñéá ðïõ åé÷á ðïôå ãéá ôï êõíçãé ìïõ. Åõ÷áñéóôù Joseph.

(Joseph has made for me two knives, a hunting one of damascus steel and a tactical one of Elmax steel. These are the best knives I have ever had inhunting. Thank you Joseph.)

Gerry Slater, hobbyist cook, Colorado, USA: (a gyuto kiritsuke) I have been using it. Very happy with it. Thank you Joe.

Diego Beretta, cook, Rome, Italy: (a vegetable nakiri) Un buon coltello destinato a durare nel tempo... complimenti... Non manchero a fare ordini successivi a questo.

(A good knife, destined to endure through time... congratulations... I will not miss to make further orders.)

Triantaphillos Triantaphillou, collector - hunter, Rodos island, Greece: (a Spartan short sword, a Macedon Kopis, a hunting knife) Ìá÷áéñéá 3 óôï óõíïëï áð ôïí öéëï ìïõ Joseph öôéáãìåíá ìå ìåñáêé êáé áãáðç! Ôá äõï óôïëéóìåíá ìåóá óå ãõáëéíç ðñïèçêç êáé ôï ôñéôï óõíôñïöïò á÷ùñéóôïò óôçí õðáéèñï! Íá' óáé êáëá öéëå Joseph!!!

(Totally three knives by my friend Joseph, made with taste and love. Twoof them embelish a glass showcase and the third is my inseparable friend in the countryside. Be well my friend Joseph!!!)

Olivia Hicks, cook, Colorado, USA:

 (1) I GOT MY ROLL BAG TODAY!!! It's perfect. I love it so much. Thank you! Thank you!

 (2) (A long sword leather sheath) I actually recieved it today!! Its a bit tight because its new leather. But the sword fits perfectly!

James Williams, cook, Rutherford, Australia: (a boning knife) Knife came, looks beautiful, cuts like a hot knife through butter.

 

Top


JN Handmade Knives ©

JN HANDMADE KNIVES